ఈ వారం మీరు చూడబోయే సినిమా ఏది?

కవచం

27.12%
227 Votes

నెక్ట్స్ ఏంటి?

11.23%
94 Votes

సుబ్రహ్మణ్యపురం

52.69%
441 Votes

శుభలేఖలు

8.96%
75 Votes
Total Votes: 837
Thank you for voting