ಜಿಯೋ 4G ವೇಗಕ್ಕೆ ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂಗಳು ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದಯೇ ?