నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.84%
19 Votes

నోకియా 3

7.44%
16 Votes

నోకియా 5

6.05%
13 Votes

నోకియా 6

25.58%
55 Votes

నోకియా 8

30.23%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

21.86%
47 Votes
Total Votes: 215
Thank you for voting