నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

8.57%
18 Votes

నోకియా 3

7.14%
15 Votes

నోకియా 5

5.71%
12 Votes

నోకియా 6

25.24%
53 Votes

నోకియా 8

30.95%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.38%
47 Votes
Total Votes: 210
You have already voted