నోకియా స్మార్ట్‌ఫోన్లలో మీకు నచ్చిన ఫోన్ ఏది ?

నోకియా 2

9.05%
20 Votes

నోకియా 3

7.69%
17 Votes

నోకియా 5

6.33%
14 Votes

నోకియా 6

25.34%
56 Votes

నోకియా 8

29.41%
65 Votes

ఇతర నోకియా ఫోన్లు

22.17%
49 Votes
Total Votes: 221
You have already voted