ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർ വി‌പി‌എസ് നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ?

അതെ

10%
1 Votes

അല്ല

50%
5 Votes

തീർച്ചയില്ല

40%
4 Votes
Total Votes: 10
Thank you for voting