ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നവർ വി‌പി‌എസ് നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ?