ગુજરાત રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં શું અહમદ પટેલ જીતશે?

Result as per date 08-08-2017

હા

30.77%
4 Votes

ના

46.15%
6 Votes

કહી ના શકાય

15.38%
2 Votes
Total Votes: 13
This Poll is Closed !