ચૂંટણી પહેલાની રાહુલની ગુજરાત મુલાકાતથી કોંગ્રેસને ફાયદો થશે?

Result as per date 25-09-2017

હા

33.33%
6 Votes

ના

55.56%
10 Votes

કહી ના શકાય

5.56%
1 Votes
Total Votes: 18
This Poll is Closed !
 
Please Wait while comments are loading...