ત્રણ તલાક પર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને શું તમે યોગ્ય માનો છો?

Result as per date 22-08-2017

હા

45.95%
17 Votes

ના

37.84%
14 Votes

કહી ના શકાય

13.51%
5 Votes
Total Votes: 37
This Poll is Closed !