ત્રણ તલાક પર સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણયને શું તમે યોગ્ય માનો છો?

Result as per date 22-08-2017

હા

50%
20 Votes

ના

35%
14 Votes

કહી ના શકાય

12.5%
5 Votes
Total Votes: 40
This Poll is Closed !