શું કોર્ટે ગુરમીત રામ રહીમને 10 વર્ષની સજા ફટકારીને યોગ્ય કર્યું?

Result as per date 28-08-2017

હા

55.56%
5 Votes

ના

22.22%
2 Votes

કહી ના શકાય

11.11%
1 Votes
Total Votes: 9
This Poll is Closed !