શું જાપાની PM શિન્ઝો આબેના ગુજરાત પ્રવાસથી ગુજરાતને કોઇ ફાયદો થશે?

Result as per date 13-09-2017

હા

58.33%
14 Votes

ના

29.17%
7 Votes

કહી ના શકાય

8.33%
2 Votes
Total Votes: 24
This Poll is Closed !
 
Please Wait while comments are loading...