શું મણિશંકર ઐય્યરના ઘરે જે બેઠકની વાત PM મોદી કરી છે, તે તમને સાચી લાગે છે?

Result as per date 11-12-2017

હા

50%
2 Votes

ના

25%
1 Votes

કહીં ના શકાય

25%
1 Votes
Total Votes: 4
This Poll is Closed !