ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂಪಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ?