ಉಪೇಂದ್ರ 'ಕೆಪಿಜೆಪಿ'ಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸೇರಬೇಕು?

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

6.14%
525 Votes

ಬಿಜೆಪಿ

48.99%
4,186 Votes

ಜೆಡಿಎಸ್

9.06%
774 Votes

ಯಾವುದೂ ಬೇಡ

35.8%
3,059 Votes
Total Votes: 8,544
Thank you for voting