ದೇವಾಲಯ, ಮಠಗಳು ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಹಾರ

47.03%
1,946 Votes

ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ

39.34%
1,628 Votes

ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ

10.8%
447 Votes

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ

2.83%
117 Votes
Total Votes: 4,138
You have already voted