ದೇವಾಲಯ, ಮಠಗಳು ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಹಾರ

47.01%
1,947 Votes

ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ

39.3%
1,628 Votes

ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ

10.84%
449 Votes

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ

2.85%
118 Votes
Total Votes: 4,142
You have already voted