ದೇವಾಲಯ, ಮಠಗಳು ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಹಾರ

47.04%
1,946 Votes

ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ

39.33%
1,627 Votes

ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ

10.8%
447 Votes

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ

2.83%
117 Votes
Total Votes: 4,137
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...