ದೇವಾಲಯ, ಮಠಗಳು ಸರಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ?

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಹಾರ

46.99%
1,947 Votes

ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಇವೆ

39.3%
1,628 Votes

ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ

10.86%
450 Votes

ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ

2.85%
118 Votes
Total Votes: 4,143
Thank you for voting