ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವೇ?

Result as per date 20-01-2018

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ

33.89%
1,003 Votes

ಇದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ, ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ

44.32%
1,312 Votes

ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು

21.79%
645 Votes
Total Votes: 2,960
This Poll is Closed !