ആധാർ ചോർച്ച തടയാൻ വിർച്വൽ ഐഡി സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കുമെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 11-01-2018

ഉ​ണ്ട്

40.41%
78 Votes

ഇല്ല

59.59%
115 Votes
Total Votes: 193
This Poll is Closed !
 

More Polls