കുൽഭൂഷൻ ജാദവിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ഇന്ത്യയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 04-01-2018

ഉണ്ട്

19.73%
29 Votes

ഇല്ല

80.27%
118 Votes
Total Votes: 147
This Poll is Closed !