കുൽഭൂഷൻ ജാദവിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ഇന്ത്യയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?