കോടതി പ്രതിസന്ധി വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടരുതെന്ന ബാർ കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

82.18%
143 Votes

ഇല്ല

17.82%
31 Votes
Total Votes: 174
You have already voted
 

More Polls