കോടതി പ്രതിസന്ധി വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇടപെടരുതെന്ന ബാർ കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഉണ്ട്

82.46%
141 Votes

ഇല്ല

17.54%
30 Votes
Total Votes: 171
Thank you for voting
 
Please Wait while comments are loading...

More Polls