പാകിസ്താനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്തലാക്കിയ അമേരിക്കയുടെ നടപടി ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഇരു ചേരിയിലാക്കുമോ

Result as per date 05-01-2018

ആക്കും

25%
42 Votes

ഇല്ല

75%
126 Votes
Total Votes: 168
This Poll is Closed !
 

More Polls