മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര: ഓഖി ഫണ്ട് വകമാറ്റിയത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണോ?

Please Wait while comments are loading...

More Polls