മുത്തലാഖ് ബിൽ അടുത്ത പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 05-01-2018

ഉ​ണ്ട്

60.63%
77 Votes

ഇല്ല

39.37%
50 Votes
Total Votes: 127
This Poll is Closed !