വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ മുന്നണി മാറ്റം യുഡിഎഫിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 11-01-2018

ഉണ്ട്

25.54%
59 Votes

ഇല്ല

74.46%
172 Votes
Total Votes: 231
This Poll is Closed !
 

More Polls