വ്യാജ അപ്പീലുകൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ നിറംകെടുത്തിയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

Result as per date 10-01-2018

ഉ​ണ്ട്

81.94%
127 Votes

ഇല്ല

18.06%
28 Votes
Total Votes: 155
This Poll is Closed !
 

More Polls