സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നിയമസംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ?

Please Wait while comments are loading...

More Polls