வளர்மதிக்கு பெரியார் விருது

திட்டமிட்ட செயல்

27.07%
304 Votes

எதிர்க்கப்பட வேண்டியது

64.2%
721 Votes

வளர்மதிக்கும் திறமை இருக்கிறது

8.73%
98 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,123
You have already voted