வளர்மதிக்கு பெரியார் விருது

திட்டமிட்ட செயல்

27.09%
304 Votes

எதிர்க்கப்பட வேண்டியது

64.26%
721 Votes

வளர்மதிக்கும் திறமை இருக்கிறது

8.65%
97 Votes
மொத்த ஓட்டுக்கள்: 1,122
You have already voted