అజ్ఞాతవాసి సినిమా ప్రత్యేక షోలకు ఎపి ప్రభుత్వం అనుమతిని సమర్థిస్తారా?