చంద్రగ్రహణం సమయంలో ఏమైనా తింటే విషతుల్యమనే మాటలను నమ్ముతారా?

Result as per date 02-02-2018

అవును

21.95%
555 Votes

కాదు

70.74%
1,789 Votes

చెప్పలేం

7.32%
185 Votes
Total Votes: 2,529
This Poll is Closed !