చంద్రగ్రహణం సమయంలో ఏమైనా తింటే విషతుల్యమనే మాటలను నమ్ముతారా?

Result as per date 02-02-2018

అవును

21.93%
555 Votes

కాదు

70.72%
1,790 Votes

చెప్పలేం

7.35%
186 Votes
Total Votes: 2,531
This Poll is Closed !