బాలకృష్ణ సిఎం కుర్చీలో కూర్చోవడం సమంజసమేనా?

Result as per date 26-01-2018

అవును

28.6%
1,294 Votes

కాదు

69.13%
3,128 Votes

చెప్పలేం

2.28%
103 Votes
Total Votes: 4,525
This Poll is Closed !