హెరిటేజ్ హైదరాబాదులో ఉంది, కోస్తాకు ఐటి కంపెనీలు ఎలా వస్తాయనే ఉండవల్లి వ్యాఖ్యలు సబబేనా?